poniedziałek, 3 września 2012

Pokrzywa - leczy i wspomaga.Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się pokrzywie, zupełnie jak by dopiero odkryto jej cenne właściwości lecznicze. A przecież jest ona znana w medycynie od bardzo dawna. Nasi pradziadowie przypisywali jej działanie niemal magiczne.


Zawiera bardzo dużo substancji leczniczych. W liściach są kwasy organiczne, witaminy C, K, B i kwas pantotenowy, flawonoidy, garbnik, karotenoidy, aminy, sole mineralne (związki żelaza, potasu, wapnia), krzemionka.

środa, 8 sierpnia 2012

Rumianek i jego cudowne właściwości lecznicze

Rumia­nek jest cudow­nym zio­łem dzia­ła­ją­cym roz­luź­nia­jąco na sys­tem ner­wowy, jak i dobro­dziej­stwem dla układu pokar­mo­wego. Cha­rak­te­ry­zuje się cudow­nymi wła­ści­wo­ściami. Jest dosko­na­łym zio­łem, z ogrom­nym spek­trum działania.

Źródło: www.emgreen.pl


Rumia­nek jest ide­alny dla nie­mow­ląt i dzieci. Był uży­wany już setki lat temu. Rumia­nek dzięki swoim wła­ści­wo­ściom lecz­ni­czym korzyst­nie wpływa min. na mię­śnie całego orga­ni­zmu, umoż­li­wia­jąc ich roz­luź­nie­nie.

Oso­bom cier­pią­cym na zabu­rze­nia układu pokar­mo­wego zaleca się picie her­batki rumian­ko­wej, która łago­dzi napię­cia jamy brzusz­nej, pomaga rów­nież w łago­dze­niu kolki u nie­mow­ląt, roz­ła­do­wy­wuje gazy, uśmie­rza ból brzucha.

Poprzez regu­lo­wa­nie pracy jelit, rumia­nek pomaga w lecze­niu zarówno roz­wol­nie­nia, jak i zatwar­dze­nia. Rumia­nek znany jest od lat z łago­dze­nia wsze­la­kich dole­gli­wo­ści zwią­za­nych z ukła­dem tra­wien­nym, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o bóle żołądka zwią­zane z ner­wo­wo­ścią, napię­ciem i stre­sem. 

Wpływa on też korzyst­nie na poprawę ape­tytu oraz przy­spie­sza tra­wie­nie.

Zauwa­żono, że olejki lotne zawarte w rumianku poma­gają w zapo­bie­ga­niu wrzo­dów, oraz przy­spie­szają pro­ces goje­nia się wrzo­dów już istniejących. Dla­tego też rumia­nek można sto­so­wać wewnętrz­nie, jak i zewnętrz­nie. Wła­ści­wość olej­ków lot­nych kreuje rumia­nek jako wspa­niały, natu­ralny środek domowy na zapa­le­nie żołądka, wrzody, oraz żylaki na nogach. Użyty zewnętrz­nie jest wspa­nia­łym anty­sep­tycz­nym lekiem na goje­nie się ran, wrzo­dów, owrzo­dzeń, opa­rzeń. Parowe inha­la­cje poma­gają łago­dzić astmę, gorączkę sienną, katar, zapa­le­nie zatok. Rumia­nek w postaci kremu rumian­ko­wego jest uży­wany na bolące sutki, w infek­cjach dróg płcio­wych. Nasia­dówki rumian­kowe łago­dzą hemo­ro­idy i zapa­le­nia pęche­rza moczo­wego.

Rumia­nek jest wysoce anty­sep­tyczny, dzia­ła­jący prze­ciwko bak­te­riom, stanowi skuteczny środek na ple­śniawki (Can­dida albicans).

Her­batka rumian­kowa pomaga w obni­że­niu gorączki i może być poda­wana w cza­sie grypy, prze­zię­bie­nia, bólu gar­dła i kaszlu. Her­batka z rumianku może być pita w cza­sie porodu, aby zre­lak­so­wać napię­cie i zmniej­szyć bóle skur­czowe macicy. Służy rów­nież do prze­my­wa­nia oczu, jest pole­cana przy takich skór­nych cho­ro­bach jak egzema i grzybica.

Rumia­nek pomaga w łago­dze­niu mdło­ści w cza­sie ciąży, relak­suje spa­zmy macicy, łago­dzi bóle mie­siącz­kowe, redu­kuje objawy meno­pauzy, przy­nosi ulgę w cza­sie: zapa­le­nia sutka, przed­mie­siącz­ko­wego bólu głowy, migreny.

Jako ogólny środek prze­ciw­bó­lowy, rumia­nek może być sto­so­wany na bóle głowy, migreny, bóle zęba, bóle ucha, bóle mię­śni pod­czas grypy, ner­wo­bóle, bóle reu­ma­tyczne.

Źródło: www.portal-zdrowia.com

wtorek, 24 lipca 2012

Ruch to zdrowie - Część 3Aktywność fizyczna a miejsce pracy

Zagadnieniem właściwej korelacji stanowiska pracy z jej specyfiką w aspekcie zdrowia zajmuje się ergonomika. Główne zagrożenia zdrowotne w pracy to: przedwczesne wystąpienie zmian zwyrodnieniowych stawów i spadek wydajności układów krążenia i oddechowego, spowodowane bezruchem i/lub
wykonywaniem powtarzalnych ruchów w statycznych pozycjach.

czwartek, 21 czerwca 2012

Ruch to zdrowie - Część 2Jak ćwiczyć skutecznie i bezpiecznie?

Każde ćwiczenie powoduje reakcję całego organizmu. Zaznaczyć tu trzeba, że aby było skuteczne należy zastosować odpowiednią jego intensywność. Wpływ na to ma czas ćwiczeń, liczba powtórzeń w serii, ciężar, z jakim ćwiczymy itp. Ważną rzeczą jest również środowisko ćwiczeń, czyli wywietrzona sala, odpowiednia wilgotność, optymalna temperatura (ok. 18 – 19 stopni), a także
wygodne, lekkie i przewiewne ubranie sportowe.

wtorek, 12 czerwca 2012

Ruch to zdrowie - Część 1Do czego potrzebny jest ruch?

Współczesny świat to bezustanne wyzwania. Trywialne? Możliwe, ale bardzo prawdziwe. Każdy z nas potrzebuje coraz więcej energii, aby zrealizować stojące przed nami zadania. Pojawia się pytanie: skąd ją czerpać? Przykładowe odpowiedzi: z zadowolenia z wykonywanej pracy, realizacji w życiu rodzinnym, hobby itp.

poniedziałek, 7 maja 2012

Makroelementy - minerały niezbędne do życia

Wiesz jakie makroelementy niezbędne dla zdrowia zawierają poszczególne
produkty żywnościowe?

Wiesz co stanowi podstawowe źródło magnezu, wapnia, potasu, fosforu czy sodu?

Wiesz co jest potrzebne aby makroelementy zostały przyswojone przez nasz organizm, jakie jest ich zapotrzebowanie oraz co powoduje i jak się objawia ich niedobór czy nadmiar?

Wszystkie te informacje znajdziesz tutaj.
Włącz i przekonaj się!


Jak walczyć z bezsennością, czyli domowe sposoby na zaburzenia snu.

Nie możesz zasnąć, cierpisz na zaburzenia snu? Zerknij - może któraś ze sprawdzonych porad babci okaże się skuteczna w walce z Twoją bezsennością!