środa, 8 sierpnia 2012

Rumianek i jego cudowne właściwości lecznicze

Rumia­nek jest cudow­nym zio­łem dzia­ła­ją­cym roz­luź­nia­jąco na sys­tem ner­wowy, jak i dobro­dziej­stwem dla układu pokar­mo­wego. Cha­rak­te­ry­zuje się cudow­nymi wła­ści­wo­ściami. Jest dosko­na­łym zio­łem, z ogrom­nym spek­trum działania.

Źródło: www.emgreen.pl


Rumia­nek jest ide­alny dla nie­mow­ląt i dzieci. Był uży­wany już setki lat temu. Rumia­nek dzięki swoim wła­ści­wo­ściom lecz­ni­czym korzyst­nie wpływa min. na mię­śnie całego orga­ni­zmu, umoż­li­wia­jąc ich roz­luź­nie­nie.

Oso­bom cier­pią­cym na zabu­rze­nia układu pokar­mo­wego zaleca się picie her­batki rumian­ko­wej, która łago­dzi napię­cia jamy brzusz­nej, pomaga rów­nież w łago­dze­niu kolki u nie­mow­ląt, roz­ła­do­wy­wuje gazy, uśmie­rza ból brzucha.

Poprzez regu­lo­wa­nie pracy jelit, rumia­nek pomaga w lecze­niu zarówno roz­wol­nie­nia, jak i zatwar­dze­nia. Rumia­nek znany jest od lat z łago­dze­nia wsze­la­kich dole­gli­wo­ści zwią­za­nych z ukła­dem tra­wien­nym, szcze­gól­nie jeśli cho­dzi o bóle żołądka zwią­zane z ner­wo­wo­ścią, napię­ciem i stre­sem. 

Wpływa on też korzyst­nie na poprawę ape­tytu oraz przy­spie­sza tra­wie­nie.

Zauwa­żono, że olejki lotne zawarte w rumianku poma­gają w zapo­bie­ga­niu wrzo­dów, oraz przy­spie­szają pro­ces goje­nia się wrzo­dów już istniejących. Dla­tego też rumia­nek można sto­so­wać wewnętrz­nie, jak i zewnętrz­nie. Wła­ści­wość olej­ków lot­nych kreuje rumia­nek jako wspa­niały, natu­ralny środek domowy na zapa­le­nie żołądka, wrzody, oraz żylaki na nogach. Użyty zewnętrz­nie jest wspa­nia­łym anty­sep­tycz­nym lekiem na goje­nie się ran, wrzo­dów, owrzo­dzeń, opa­rzeń. Parowe inha­la­cje poma­gają łago­dzić astmę, gorączkę sienną, katar, zapa­le­nie zatok. Rumia­nek w postaci kremu rumian­ko­wego jest uży­wany na bolące sutki, w infek­cjach dróg płcio­wych. Nasia­dówki rumian­kowe łago­dzą hemo­ro­idy i zapa­le­nia pęche­rza moczo­wego.

Rumia­nek jest wysoce anty­sep­tyczny, dzia­ła­jący prze­ciwko bak­te­riom, stanowi skuteczny środek na ple­śniawki (Can­dida albicans).

Her­batka rumian­kowa pomaga w obni­że­niu gorączki i może być poda­wana w cza­sie grypy, prze­zię­bie­nia, bólu gar­dła i kaszlu. Her­batka z rumianku może być pita w cza­sie porodu, aby zre­lak­so­wać napię­cie i zmniej­szyć bóle skur­czowe macicy. Służy rów­nież do prze­my­wa­nia oczu, jest pole­cana przy takich skór­nych cho­ro­bach jak egzema i grzybica.

Rumia­nek pomaga w łago­dze­niu mdło­ści w cza­sie ciąży, relak­suje spa­zmy macicy, łago­dzi bóle mie­siącz­kowe, redu­kuje objawy meno­pauzy, przy­nosi ulgę w cza­sie: zapa­le­nia sutka, przed­mie­siącz­ko­wego bólu głowy, migreny.

Jako ogólny środek prze­ciw­bó­lowy, rumia­nek może być sto­so­wany na bóle głowy, migreny, bóle zęba, bóle ucha, bóle mię­śni pod­czas grypy, ner­wo­bóle, bóle reu­ma­tyczne.

Źródło: www.portal-zdrowia.com